LÄHESTYMISTAPAMME OPPIMISEEN

Kuinka uuden ammatin oppiminen 12 viikossa on mahdollista? Academyn ratkaisu uudelleenkouluttautumisen tehostamiseksi on kiihdytetty oppiminen, jossa korostuvat oikeiden työelämän haasteiden ratkominen sekä jatkuva itse tekeminen ja kokeileminen yksin ja ryhmässä.

Academyn pedagoginen lähestymistavan perustan luovat Accelerated Learning eli kiihdytetty oppiminen sekä Action Learning, toiminnallinen oppiminen. Aivotutkimukseen perustuvien mallien mukaan oppiminen on tehokasta, kun se tapahtuu innostavien, motivoivien ja tiiviisti työelämään kytkeytyvien aktiviteettien avulla. Siksi Academyn opetus on suunniteltu niin, että lyhyitä teoriaosuuksia seuraa opitun harjoitteleminen yksin ja ryhmässä.

Tehokas oppiminen vaatii vuorovaikutusta ja sitä, että opittuja taitoja pääsee kokeilemaan käytännössä välittömästi. Tutkimukset osoittavat, että oppiminen on tehokkainta yhdessä muiden kanssa työskenneltäessä. Kun tämä yhdistetään jatkuvaan oppimisen tulkitsemiseen ja reflektoimiseen, oppiminen on poikkeuksellisen tehokkasta.

Myös strukturoitu opetus helpottaa oppimista. Koulutussisällöillä on siksi selkeät päämäärät ja osallistujilla mahdollisuus jatkuvaan opastukseen, mikä onkin olennainen osa opetusta. Kokeneen ja innostavan opettajan rooli on erittäin tärkeä Academyssä.

Academyn koulutukset muovautuvat työ- ja koulutusmarkkinoiden mukaisesti. Yksi merkittävä trendi on digitalisaatio ja liiketoiminnan digitalisoituminen ja siitä kumpuava osaajapula, minkä Academy huomioi kouluttamalla työelämään valmiita IT-konsultteja.

Kehitämme jatkuvasti menetelmiämme ja koulutuksiemme sisältöjä sekä jaamme tietoa myös muille hyödynnettäväksi.

Pedagoginen lähestymistapamme:

Accelerated learning

Fokusoitu ja nopeatempoinen oppiminen on tehokasta.

Action learning

Käytännönläheistä oppimista, jossa opetus perustuu todellisten työelämän ongelmien ratkomiseen.

Growth mindset

Käsitys, jonka mukaan yksilön oppiminen on rajatonta ja harjoitus tekee mestarin.


Peer-to-peer

Opiskelijatoverit oppivat toisiltaan jäsennellysti ja joustavasti vertaisoppimisen keinoin.

Lifelong learning

OPPIMINEN KESTÄÄ KOKO ELÄMÄN ja sitä TAPAHtUu myös luokkahuoneen ulkopuolella.
Lue lisää pedagogisesta mallistamme